Säännöt

SATAKUNNAN LÄÄKÄRIYHDISTYS r.y.:n säännöt 1.1.2016 alkaen

 

1§  Yhdistys ja sen tarkoitus

 

Yhdistyksen nimi on Satakunnan Lääkäriyhdistys r.y. ja kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Satakunnan maakunnan. Yhdistyksen tarkoituksena on liittää yhteen yhdistyksen toiminta-alueen lääkäreitä arvonmukaisen hengen ja hyvän toveruuden ylläpitämiseksi heidän keskuudessaan sekä työskennellä terveyden- ja sairaanhoidon kohottamiseksi Satakunnassa järjestämällä esitelmä- ja kokoustilaisuuksia sekä retkeilyjä.

 

2§  Jäsenyys

 

Yhdistyksen jäseneksi kutsutaan jokainen yhdistyksen toiminta-alueella asuva Suomessa lääkärintointa harjoittamaan oikeutettu ja laillistettu lääkäri, joka ilmoittaa haluavansa liittyä yhdistykseen ja jota hallitus puoltaa.

Yhdistyksen jäseneksi voidaan kutsua muukin Suomessa lääkärintointa harjoittamaan oikeutettu ja laillistettu  lääkäri , joka tahtoo edistää yhdistyksen pyrintöjä. Ehdotus tästä on tehtävä hallitukselle kirjallisesti ja sen tulee olla vähintään kahden jäsenen allekirjoittama. Oman lausuntonsa kera jättää hallitus ehdotuksen yhdistyksen ratkaistavaksi ja katsotaan se hyväksytyksi, jos kaksi kolmannesta annetuista äänistä sitä kannattaa.

Ulko- tai kunnia jäseneksi voi yhdistys kutsua koti- tai ulkomaisen henkilön, joka ansiokkaasti on edistänyt sen tarkoituksia. Tällöin menetellään edellisessä kohdassa säädetyllä tavalla.

 

3§  Vuosimaksu

 

Jäsen suorittaa yhdistykselle vuosimaksun, jonka suuruus määrätään vuosikokouksessa

Kunniajäsen on vuosimaksusta vapautettu.

Jos jäsen kahtena vuotena perättäin jättää vuosimaksunsa suorittamatta, yhdistyksen vuosikokous  voi päättää katsoa hänet yhdistyksestä eronneeksi.

Jos jäsen on tehnyt itsensä syypääksi tekoon, joka on vastoin hyvää tapaa, tahi tuottaa hänelle toimessaan halveksumista, voidaan hänet hallituksen ehdotuksesta yhdistyksestä erottaa.

 

4§  Hallitus

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka toimikausi on tammikuun 1. päivästä vuoden viimeiseen päivään ja johon kuuluvat vuosikokouksessa toimikaudeksi valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, kerhomestari sekä kaksi muuta vakinaista ja kaksi varajäsentä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin asiat sitä vaativat. Hallituksen kokouksessa älköön tehtäkö päätöstä, ellei neljä jäsentä ole saapuvilla.
Hallituksen tehtäviin kuuluu:

- tehdä aloitteita yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi;

- hoitaa yhdistyksen omaisuutta;

- valmistaa yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat; ja

- toimeenpanna yhdistyksen ja hallituksen tekemät päätökset.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5§  Nimenkirjoitusoikeus

 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

 

6§   Talous

 

Yhdistyksen tilit päätetään toimikausittain joulukuun viimeisenä päivänä. Tilit sekä hallituksen laatima vuosikertomus ja muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on ennen tammikuun 31. päivää annettava yhdistyksen toiminnantarkastajille. Toiminnantarkastajien tulee ennen helmikuun 20. päivää antaa hallitukselle kirjallinen yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta. Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, yhdistyksen varat käytetään satakuntalaisten lääketieteenopiskelijoiden stipendeihin Suomen lääketieteellisten tiedekuntien kesken. Tiedekuntien dekaanit päättävät jaosta.
 

Yhdistys kokoontuu hallituksen kutsusta niin usein kuin hallitus näkee sen tarpeelliseksi. Vuosikokoukseen yhdistys kokoontuu maaliskuussa paikassa, jonka hallitus määrää. Puhetta yhdistyksen kokouksissa johtaa hallituksen puheenjohtaja ja pöytäkirjaa pitää sihteeri. Pöytäkirjan tarkastavat kokouksen tähän tehtävään valitsemat henkilöt.

Yhdistys kutsutaan koolle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta ensisijaisesti sähköpostitse, mutta jäsenen erikseen pyytäessä tiedonanto toimitetaan kirjeellisesti. Muut tiedonannot toimitetaan samaa periaatetta noudattaen ensisijaisesti sähköpostitse, mutta jäsenen erikseen pyytäessä kirjeellisesti.

 

 7§  Kokoukset

 

Vuosikokouksessa, joka pidetään maaliskuussa, käsitellään seuraavat asiat:

1)      Esitetään tilit ja selostus yhdistyksen varojen hoidosta kuluneelta toimikaudelta sekä toiminnantarkastajien lausunto tapahtuneen toiminnantarkastuksen johdosta ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle;

2)      esitetään hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta;

3)      määrätään vuosimaksun suuruus;

4)      valitaan hallituksen puheenjohaja ja muut jäsenet;

5)      valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet;

6)      päätetään muista kokouskutsussa ilmoitetuista asioista.
 

 

 8§  Äänioikeus

 

Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on kaikilla jäsenillä.

Äänestyksissä ratkaisee yksinkertainen enemmistö ellei näissä säännöissä ole toisin sanottu. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaalit toimitetaan vaadittaessa suljetuin lipuin; jos äänet jakautuvat tasan, ratkaisee arpa.